Eldorádo

„Jít a hledat Eldorádo zbavené vší bídy člověčí, jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí…“

Nedávno jsem v rádiu slyšela tuto písničku nazpívanou Waldemarem Matuškou. Má velmi chytlavou melodii a ještě dlouho se mi v mysli vracela. Slova refrénu mi připomněla, že jsem kdysi také toužila po tom najít takové místo, kde bych mohla spočinout a žít beze strachu, námahy a obklopená láskou a pochopením. Díky Bohu, že On takové místo připravil, píše se o něm v Bibli:

Zjevení Janovo, 21. kapitola, verše 1-7:

A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem.

Vzpomínám si, jak jsem před lety prožila pocit bezpečí a ochrany, když jsem se v noci poprvé modlila k Ježíši, aby ode mě odehnal hroznou noční můru, která mě často sužovala. Od té doby mohu vnímat pokoj v srdci a vědomí, že jsem pod Boží ochranou. Vím, že jednou, až odejdu z tohohle světa, přijdu na místo, které Bůh připravil pro ty, kteří Mu patří, kteří se rozhodli stát se Jeho dětmi. I teď ale mohu vnímat realitu Božího království. Ono se nachází v blízkosti těch, kteří jsou s Bohem v důvěrném vztahu. A co teprve, když se nás sejde víc takových :-).

S přáním Božího pokoje, ochrany a požehnání Věra Pokorná.

Seznam svědectví