Obnovit oltář Hospodinu, svému Bohu

Při ztišení nad Božím slovem jsem četla 15. kapitolu z 2. Paralipomenon. Vnímala jsem v něm poselství pro dnešní dobu, kdy na nás doléhají důsledky válečného konfliktu na Ukrajině.

2. Paralipomenon, 15. kapitola, verše 1-12:

Na Azarjášovi, synu Odédovu, spočinul duch Boží. Vyšel před Ásu a řekl mu: „Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze – učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt. V oněch dobách nebylo možno pokojně vycházet a vcházet, neboť mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky. Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelikým soužením. Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!“ Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna Odédova, vzchopil se a vymýtil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní. Pak shromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efrajimova, Manasesova a Šimeónova ty, kteří u nich pobývali jako hosté; přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh. Třetího měsíce, v patnáctém roce Ásova kralování, se shromáždili do Jeruzaléma. Z kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne Hospodinu sedm set kusů hovězího dobytka a sedm tisíc ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší.

Zvykli jsme si na pohodlný život, na to, že se sami dokážeme postarat o sebe i svoji rodinu. Dokážeme si našetřit, zařídit bydlení, auto, vzdělání, zabezpečit svoje děti... Máme svoje představy a plány, které postupně naplňujeme a týkají se třeba i služby Bohu dle našeho nejlepšího přesvědčení. Epidemie Covid-19 a především probíhající válečný konflikt na Ukrajině má a ještě bude mít významný vliv na životní úroveň nejen v naší zemi. Najednou se v našich plánech objevuje mnoho neznámých a můžeme pociťovat nejistotu, obavy z budoucnosti. Je čas odložit naše plány a představy stranou a znovu postavit oltář svému Bohu - zaměřit se na hledání Jeho tváře, vyprosit si od Něj moudrost, aby nám odhalil svoje plány, abychom mohli být jejich součástí. On musí růst, my se máme menšit, jak praví Písmo. Ať On je oslaven v našich životech a tato těžká doba poslouží k záchraně mnohých a k růstu Jeho těla (církve) na zemi.

Boží ochranu, moudrost a požehnání přeje Věra Pokorná

Seznam svědectví